ទៅអត្ថបទ

អំពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

គេហទំព័រនេះ (តទៅនេះហៅថា“ គេហទំព័រនេះ”) ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាឃុកឃីនិងស្លាកសម្រាប់គោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយអតិថិជនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើប្រវត្តិចូលប្រើចាប់យកស្ថានភាពប្រើប្រាស់របស់គេហទំព័រនេះ។ ល។ ។ ដោយចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" ឬគេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមប្រើខូឃីស៍សម្រាប់គោលបំណងខាងលើនិងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយដៃគូនិងអ្នកម៉ៅការរបស់យើង។ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគោលនយោបាយភាពជាឯកជនរបស់សមាគមលើកកម្ពស់វប្បធម៌វួដវ៉ាក់សូមយោងទៅ។

យល់ព្រម។

អំពីសមាគម

ថវិកា / ផែនការអាជីវកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ថវិកា/ផែនការអាជីវកម្មឆ្នាំ ២០២០

Reiwa ឯកសារថវិកាទី 6

Reiwa ឯកសារថវិកាទី 6ជា PDF

Reiwa ផែនការអាជីវកម្មទី 6

Reiwa ផែនការអាជីវកម្មទី 6ជា PDF

ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2020 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍អាជីវកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២០ជា PDF

របាយការណ៍​អាជីវកម្ម​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សារពើពន្ធ ២០២០

Reiwa របាយការណ៍អាជីវកម្មទី 5ជា PDF

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០២០ / របាយការណ៍អាជីវកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ XNUMXជា PDF

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០២០ជា PDF

Reiwa XNUMX របាយការណ៍លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍អាជីវកម្ម

Reiwa របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំទី XNUMX

Reiwa របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំទី XNUMXជា PDF

Reiwa របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំទី XNUMX

Reiwa របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំទី XNUMXជា PDF

Reiwa របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំទី ២

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំទី ២ រីរីវ៉ា

Reiwa របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំទី XNUMXជា PDF

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំទី ២ រីរីវ៉ា

Reiwa របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំទី XNUMXជា PDF

ឆ្នាំទីមួយនៃរីរីវ៉ា (ឆ្នាំសារពើឆ្នាំ ២០០៩) របាយការណ៍លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍អាជីវកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំដំបូងរបស់រីយវ៉ាយ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំទី ១ របស់រីរីជា PDF

របាយការណ៍អាជីវកម្មសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនៃរីរីវ៉ា

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំដំបូងរីរីវ៉ាជា PDF

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨ជា PDF