ទៅអត្ថបទ

អំពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

គេហទំព័រនេះ (តទៅនេះហៅថា“ គេហទំព័រនេះ”) ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាឃុកឃីនិងស្លាកសម្រាប់គោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយអតិថិជនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើប្រវត្តិចូលប្រើចាប់យកស្ថានភាពប្រើប្រាស់របស់គេហទំព័រនេះ។ ល។ ។ ដោយចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" ឬគេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមប្រើខូឃីស៍សម្រាប់គោលបំណងខាងលើនិងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយដៃគូនិងអ្នកម៉ៅការរបស់យើង។ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគោលនយោបាយភាពជាឯកជនរបស់សមាគមលើកកម្ពស់វប្បធម៌វួដវ៉ាក់សូមយោងទៅ។

យល់ព្រម។

របៀបជួលកន្លែង

ការក្លែងធ្វើថ្លៃសេវាប្រើប្រាស់

ជ្រើសរើសធាតុប្រើប្រាស់ពីលេខ ១ ដល់លេខ ៣ ដើម្បីបង្ហាញឧបករណ៍ពិសោធន៏។
ជ្រើសរើស [ចំនួនដង] នៃឧបករណ៍ពិសោធន៏ដែលបានបង្ហាញហើយចុចប៊ូតុង [គណនាថ្លៃប្រើប្រាស់] ។

វត្ថុដែលត្រូវប្រើ

គ្រឿងបរិក្ខារដែលអ្នកចង់ប្រើ
2. ប្រភេទអតិថិជន នៅសង្កាត់អូតាវៈអ្នកដែលរស់នៅធ្វើការឬចូលរៀននៅសង្កាត់អូតាវួដ
ក្រៅវួដ Ota៖ អ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីសង្កាត់អូតា

3. កាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ដែលរំពឹងទុក

ការក្លែងបន្លំថ្លៃប្រើប្រាស់

ធាតុ មាតិកាដែលបានជ្រើសរើស
គ្រឿងបរិក្ខារដែលអ្នកចង់ប្រើ [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ]
ប្រភេទអតិថិជន [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ]
កាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់រំពឹងទុក [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ]

 

កម្រៃសេវាប្រើប្រាស់ក្នុងសង្កាត់អាឌូវអូតា៉សប្តាហ៍

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ឈ្មោះ 1477 50,000 100,000 150,000 300,000  
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   25,000 50,000 75,000 150,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 900 1,800 2,700 5,400  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 900 1,800 2,700 5,400  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 900 1,800 2,700 5,400  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 900 1,800 2,700 5,400  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 500 1,000 1,500 3,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 500 1,000 1,500 3,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 300 600 900 1,800  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 300 600 900 1,800  
សាលតូច សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) ឈ្មោះ 175 5,000 10,000 15,000 30,000  
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) ប្រហែល ១៧០ នាក់ 7,500 15,000 22,500 45,000  
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) ប្រហែល ១៧០ នាក់             14,000  
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង ឈ្មោះ 4 300 600 900 1,800  
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ ឈ្មោះ 4 300 600 900 1,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ បន្ទប់ទាំងអស់               28,000  
ចែកជាពីរ               14,000  
ចែកជា ៣ (១.៣)               8,000  
ចែកជា ៣ (២)               12,000  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ឈ្មោះ 400 10,000 20,000 30,000 60,000  
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ   15,000 30,000 45,000 90,000  
ស្ទូឌីយោ ស្ទូឌីយោមួយ ឈ្មោះ 40             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោខ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក

 

ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយប្រើប្រាស់ក្នុងសង្កាត់វណ្ណដាអូតា <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ឈ្មោះ 1477 60,000 120,000 180,000 360,000  
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   30,000 60,000 90,000 180,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 900 1,800 2,700 5,400  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 900 1,800 2,700 5,400  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 900 1,800 2,700 5,400  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 900 1,800 2,700 5,400  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 500 1,000 1,500 3,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 500 1,000 1,500 3,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 300 600 900 1,800  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 300 600 900 1,800  
សាលតូច សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) ឈ្មោះ 175 6,000 12,000 18,000 36,000  
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) ប្រហែល ១៧០ នាក់ 9,000 18,000 27,000 54,000  
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) ប្រហែល ១៧០ នាក់             14,000  
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង ឈ្មោះ 4 300 600 900 1,800  
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ ឈ្មោះ 4 300 600 900 1,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ បន្ទប់ទាំងអស់               28,000  
ចែកជាពីរ               14,000  
ចែកជា ៣ (១.៣)               8,000  
ចែកជា ៣ (២)               12,000  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ឈ្មោះ 400 12,000 24,000 36,000 72,000  
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ   18,000 36,000 54,000 108,000  
ស្ទូឌីយោ ស្ទូឌីយោមួយ ឈ្មោះ 40             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោខ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក

 

អារ៉ាដូនៅខាងក្រៅអូតាវួរថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយងាយស្រួល ility សប្តាហ៍>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ឈ្មោះ 1477 60,000 120,000 180,000 360,000  
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   30,000 60,000 90,000 180,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,100 2,200 3,200 6,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,100 2,200 3,200 6,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,100 2,200 3,200 6,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,100 2,200 3,200 6,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 600 1,200 1,800 3,600  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 600 1,200 1,800 3,600  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 360 720 1,100 2,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 360 720 1,100 2,200  
សាលតូច សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) ឈ្មោះ 175 6,000 12,000 18,000 36,000  
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) ប្រហែល ១៧០ នាក់ 7,500 15,000 22,500 45,000  
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) ប្រហែល ១៧០ នាក់             16,800  
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង ឈ្មោះ 4 360 720 1,100 2,200  
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ ឈ្មោះ 4 360 720 1,100 2,200  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ បន្ទប់ទាំងអស់               33,600  
ចែកជាពីរ               16,800  
ចែកជា ៣ (១.៣)               9,600  
ចែកជា ៣ (២)               14,400  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ឈ្មោះ 400 12,000 24,000 36,000 72,000  
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ   15,000 30,000 45,000 90,000  
ស្ទូឌីយោ ស្ទូឌីយោមួយ ឈ្មោះ 40             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោខ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក

 

អាឌីដូនៅខាងក្រៅអូតាវ៉ាយួរបង់ថ្លៃសេវាកម្ម <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ឈ្មោះ 1477 72,000 144,000 216,000 432,000  
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   36,000 72,000 108,000 216,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,100 2,200 3,200 6,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,100 2,200 3,200 6,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,100 2,200 3,200 6,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,100 2,200 3,200 6,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 600 1,200 1,800 3,600  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 600 1,200 1,800 3,600  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 360 720 1,100 2,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 360 720 1,100 2,200  
សាលតូច សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) ឈ្មោះ 175 7,200 14,400 21,600 43,200  
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) ប្រហែល ១៧០ នាក់ 9,000 18,000 27,000 54,000  
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) ប្រហែល ១៧០ នាក់             16,800  
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង ឈ្មោះ 4 360 720 1,100 2,200  
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ ឈ្មោះ 4 360 720 1,100 2,200  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ បន្ទប់ទាំងអស់               33,600  
ចែកជាពីរ               16,800  
ចែកជា ៣ (១.៣)               9,600  
ចែកជា ៣ (២)               14,400  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ឈ្មោះ 400 14,400 28,800 43,200 86,400  
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ   18,000 36,000 54,000 108,000  
ស្ទូឌីយោ ស្ទូឌីយោមួយ ឈ្មោះ 40             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោខ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក

 

ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយងាយស្រួល Ota Ward Plaza ក្នុងតំបន់អូតាវួដ W សប្តាហ៍ៈ

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ៥១១ កៅអី 23,800 47,500 71,300 142,600 កៅអីរទេះរុញ៖ ២ កៅអី
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   11,900 23,800 35,600 71,300  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 3 240 480 720 1,440  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 480 960 1,400 2,840  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 480 960 1,400 2,840  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 14 780 1,600 2,300 4,680  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 23 960 1,900 2,900 5,760  
សាលតូច ប្រើសម្រាប់ការសំដែងនិងការប្រជុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 3,900 7,800 11,700 23,400  
ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍               11,900  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍ ឈ្មោះ 200             23,600 នៅពេលប្រើបន្ទប់ទាំងអស់
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ពី ១ ដល់ ៤               5,900 នៅពេលប្រើបំបែក
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 7,800 15,600 23,300 46,700 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។ប្រមាណជា ២៥០ នាក់សម្រាប់ការឈរទទួលទានអាហារ
បន្ទប់ហាត់សម បន្ទប់ហាត់សម ឈ្មោះ 54 2,100 4,100 6,200 12,400  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 50             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
បន្ទប់សន្និសីទ បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 960 1,900 2,900 5,760  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,200 2,400 3,600 7,200  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 25 1,800 3,700 5,500 11,000  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 20 720 1,400 2,100 4,220  
បន្ទប់ / បន្ទប់តែបែបជប៉ុន បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 300 600 900 1,800  
បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 300 600 900 1,800  
បន្ទប់តែ ឈ្មោះ 5 600 1,200 1,800 3,600  
បន្ទប់​សិល្បៈ បន្ទប់​សិល្បៈ ឈ្មោះ 30 1,100 2,200 3,200 6,500  
កន្លែងហាត់ប្រាណ កន្លែងហាត់ប្រាណ   3,000 6,000 9,100 18,100  

 

ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយងាយស្រួលនៅ Ota Ward Plaza ក្នុងតំបន់ Ota Ward <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ៥១១ កៅអី 28,500 57,000 85,500 171,000 កៅអីរទេះរុញ៖ ២ កៅអី
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   14,300 28,500 42,800 85,600  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 3 480 1,440 720 1,440  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 960 2,840 1,400 2,840  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 960 2,840 1,400 2,840  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 14 1,600 4,680 2,300 4,680  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 23 1,900 5,760 2,900 5,760  
សាលតូច ប្រើសម្រាប់ការសំដែងនិងការប្រជុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 4,700 9,300 14,000 28,000  
ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍               11,900  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍ ឈ្មោះ 200             23,600 នៅពេលប្រើបន្ទប់ទាំងអស់
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ពី ១ ដល់ ៤               5,900 នៅពេលប្រើបំបែក
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 9,300 18,700 28,000 56,000 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។ប្រមាណជា ២៥០ នាក់សម្រាប់ការឈរទទួលទានអាហារ
បន្ទប់ហាត់សម បន្ទប់ហាត់សម ឈ្មោះ 54 2,500 4,900 7,400 14,800  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 50             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
បន្ទប់សន្និសីទ បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,100 2,300 3,400 6,800  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,400 2,900 4,300 8,600  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 25 2,200 4,400 6,600 13,200  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 20 860 1,700 2,600 5,160  
បន្ទប់ / បន្ទប់តែបែបជប៉ុន បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 360 740 1,100 2,200  
បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 360 740 1,100 2,200  
បន្ទប់តែ ឈ្មោះ 5 720 1,400 2,200 4,320  
បន្ទប់​សិល្បៈ បន្ទប់​សិល្បៈ ឈ្មោះ 30 1,300 2,600 3,900 7,800  
កន្លែងហាត់ប្រាណ កន្លែងហាត់ប្រាណ   3,600 7,300 10,900 21,800  

 

ថ្លៃសេវាកម្មប្រើប្រាស់អូតាវួដផ្លាហ្សានៅខាងក្រៅអូតាវួដ៉

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ៥១១ កៅអី 28,600 57,000 85,600 171,100 កៅអីរទេះរុញ៖ ២ កៅអី
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   14,300 28,600 42,700 85,600  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 3 240 480 720 1,440  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 480 960 1,400 2,840  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 480 960 1,400 2,840  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 14 780 1,600 2,300 4,680  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 23 960 1,900 2,900 5,760  
សាលតូច ប្រើសម្រាប់ការសំដែងនិងការប្រជុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 4,700 9,400 14,000 27,100  
ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍               14,300  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍ ឈ្មោះ 200             28,300 នៅពេលប្រើបន្ទប់ទាំងអស់
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ពី ១ ដល់ ៤               7,100 នៅពេលប្រើបំបែក
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 9,400 18,700 28,000 56,000 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។ប្រមាណជា ២៥០ នាក់សម្រាប់ការឈរទទួលទានអាហារ
បន្ទប់ហាត់សម បន្ទប់ហាត់សម ឈ្មោះ 54 2,500 4,900 7,400 14,900  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 50             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
បន្ទប់សន្និសីទ បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,200 2,300 3,500 6,900  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,400 2,900 4,300 8,600  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 25 2,200 4,400 6,600 13,200  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 20 860 1,700 2,500 5,100  
បន្ទប់ / បន្ទប់តែបែបជប៉ុន បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 360 720 1,100 2,200  
បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 360 720 1,100 2,200  
បន្ទប់តែ ឈ្មោះ 5 720 1,400 2,200 4,300  
បន្ទប់​សិល្បៈ បន្ទប់​សិល្បៈ ឈ្មោះ 30 1,300 2,600 3,800 7,800  
កន្លែងហាត់ប្រាណ កន្លែងហាត់ប្រាណ   3,600 7,200 10,900 21,700  

 

ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយងាយស្រួល Ota Ward ផ្លាហ្សានៅខាងក្រៅ Ota Ward <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ៥១១ កៅអី 34,200 68,400 102,600 205,200 កៅអីរទេះរុញ៖ ២ កៅអី
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   17,200 34,200 51,400 102,700  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 3 480 1,440 720 1,440  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 960 2,840 1,400 2,840  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 960 2,840 1,400 2,840  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 14 1,600 4,680 2,300 4,680  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 23 1,900 5,760 2,900 5,760  
សាលតូច ប្រើសម្រាប់ការសំដែងនិងការប្រជុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 5,600 11,200 16,800 33,600  
ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍               14,300  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍ ឈ្មោះ 200             28,300 នៅពេលប្រើបន្ទប់ទាំងអស់
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ពី ១ ដល់ ៤   7,100 7,100 7,100 7,100 នៅពេលប្រើបំបែក
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 11,200 22,400 33,600 67,200 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។ប្រមាណជា ២៥០ នាក់សម្រាប់ការឈរទទួលទានអាហារ
បន្ទប់ហាត់សម បន្ទប់ហាត់សម ឈ្មោះ 54 3,000 5,900 8,900 17,800  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 50             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
បន្ទប់សន្និសីទ បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,300 2,800 4,100 8,200  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,700 3,500 5,200 10,300  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 25 2,600 5,300 7,900 15,800  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 20 1,000 2,000 3,100 6,200  
បន្ទប់ / បន្ទប់តែបែបជប៉ុន បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 440 880 1,300 2,600  
បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 440 880 1,300 2,600  
បន្ទប់តែ ឈ្មោះ 5 860 1,700 2,600 5,200  
បន្ទប់​សិល្បៈ បន្ទប់​សិល្បៈ ឈ្មោះ 30 1,600 3,100 4,700 9,400  
កន្លែងហាត់ប្រាណ កន្លែងហាត់ប្រាណ   4,300 8,800 13,100 26,200  

 

ថ្លៃប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ព្រៃវប្បធម៌នៅសង្កាត់អូតាវើលសប្តាហ៍

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
រន្ធ រន្ធ ឈ្មោះ 259 9,500 14,300 19,000 42,800 អាសនៈថេរ ២៥១ អាសនៈកន្លែងអង្គុយបណ្តោះអាសន្ន ៨ កៅអី
សាល (តែដំណាក់កាល)   4,800 7,100 9,500 21,400  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 10 600 800 1,100 2,500  
បន្ទប់ស្លៀកពាក់ទី ២ ឈ្មោះ 10 600 800 1,100 2,500  
បន្ទប់ពហុមុខងារ បន្ទប់ពហុមុខងារ 234 មនុស្ស 7,400 11,200 14,900 33,500 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។៣០០ នាក់សម្រាប់ក្រោកឈរឡើង
ជ្រុងពិព័រណ៍ ជ្រុងពិព័រណ៍   1,500 2,300 3,100 6,900  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោកីឡា ស្ទូឌីយោកីឡាទី ២
(បន្ទប់ហាត់សម)
ឈ្មោះ 40 1,500 2,300 3,100 6,900  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិត / បន្ទប់បែបជប៉ុន សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ១ (បន្ទប់ចម្អិនអាហារ) ឈ្មោះ 38 1,100 1,700 2,200 5,000  
ស្ទូឌីយោច្នៃប្រឌិតទី ២ (បន្ទប់សិល្បៈ) ឈ្មោះ 40 1,200 1,900 2,500 5,600  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ៣ (បន្ទប់សិប្បកម្ម) ឈ្មោះ 32 1,100 1,700 2,200 5,000  
បន្ទប់បែបជប៉ុន ឈ្មោះ 42 1,100 1,700 2,200 5,000  
បន្ទប់ប្រជុំ / បន្ទប់រង់ចាំ បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 22 800 1,200 1,600 3,600  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,400 2,100 2,800 6,300  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,500 2,200 3,000 6,700  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,500 2,200 3,000 6,700  
បន្ទប់​រង់ចាំ ឈ្មោះ 8 500 700 900 2,100  
ការ៉េ ការ៉េ   300 400 500 1,200  

 

កម្រៃសេវាប្រើប្រាស់ធនធានវប្បធម៌នៅវួដវ៉ាត់ <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
រន្ធ រន្ធ ឈ្មោះ 259 11,400 17,200 22,800 51,400 អាសនៈថេរ ២៥១ អាសនៈកន្លែងអង្គុយបណ្តោះអាសន្ន ៨ កៅអី
សាល (តែដំណាក់កាល)   5,800 8,500 11,400 25,700  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 10 600 800 1,100 2,500  
បន្ទប់ស្លៀកពាក់ទី ២ ឈ្មោះ 10 600 800 1,100 2,500  
បន្ទប់ពហុមុខងារ បន្ទប់ពហុមុខងារ 234 មនុស្ស 8,900 13,400 17,900 40,200 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។៣០០ នាក់សម្រាប់ក្រោកឈរឡើង
ជ្រុងពិព័រណ៍ ជ្រុងពិព័រណ៍   1,800 2,800 3,700 8,300  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោកីឡា ស្ទូឌីយោកីឡាទី ២
(បន្ទប់ហាត់សម)
ឈ្មោះ 40 1,800 2,800 3,700 8,300  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិត / បន្ទប់បែបជប៉ុន សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ១ (បន្ទប់ចម្អិនអាហារ) ឈ្មោះ 38 1,300 2,000 2,600 5,900  
ស្ទូឌីយោច្នៃប្រឌិតទី ២ (បន្ទប់សិល្បៈ) ឈ្មោះ 40 1,400 2,300 3,000 6,700  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ៣ (បន្ទប់សិប្បកម្ម) ឈ្មោះ 32 1,300 2,000 2,600 5,900  
បន្ទប់បែបជប៉ុន ឈ្មោះ 42 1,300 2,000 2,600 5,900  
បន្ទប់ប្រជុំ / បន្ទប់រង់ចាំ បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 22 1,000 1,400 1,900 4,300  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,700 2,500 3,400 7,600  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,800 2,600 3,600 8,000  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,800 2,600 3,600 8,000  
បន្ទប់​រង់ចាំ ឈ្មោះ 8 500 700 900 2,100  
ការ៉េ ការ៉េ   400 500 600 1,500  

 

ព្រៃវប្បធម៍នៅខាងក្រៅតំបន់អូរតាវ៉ាន់ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយងាយស្រួល

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
រន្ធ រន្ធ ឈ្មោះ 259 11,400 17,200 22,800 51,400 អាសនៈថេរ ២៥១ អាសនៈកន្លែងអង្គុយបណ្តោះអាសន្ន ៨ កៅអី
សាល (តែដំណាក់កាល)   5,800 8,500 11,400 25,700  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 10 720 960 1,300 3,000  
បន្ទប់ស្លៀកពាក់ទី ២ ឈ្មោះ 10 720 960 1,300 3,000  
បន្ទប់ពហុមុខងារ បន្ទប់ពហុមុខងារ 234 មនុស្ស 8,900 13,400 17,900 40,200 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។៣០០ នាក់សម្រាប់ក្រោកឈរឡើង
ជ្រុងពិព័រណ៍ ជ្រុងពិព័រណ៍   1,800 2,800 3,700 8,300  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោកីឡា ស្ទូឌីយោកីឡាទី ២
(បន្ទប់ហាត់សម)
ឈ្មោះ 40 1,800 2,800 3,700 8,300  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិត / បន្ទប់បែបជប៉ុន សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ១ (បន្ទប់ចម្អិនអាហារ) ឈ្មោះ 38 1,300 2,000 2,600 6,000  
ស្ទូឌីយោច្នៃប្រឌិតទី ២ (បន្ទប់សិល្បៈ) ឈ្មោះ 40 1,400 2,300 3,000 6,700  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ៣ (បន្ទប់សិប្បកម្ម) ឈ្មោះ 32 1,300 2,000 2,600 6,000  
បន្ទប់បែបជប៉ុន ឈ្មោះ 42 1,300 2,000 2,600 6,000  
បន្ទប់ប្រជុំ / បន្ទប់រង់ចាំ បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 22 960 1,400 1,900 4,300  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,700 2,500 3,400 7,600  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,800 2,600 3,600 8,000  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,800 2,600 3,600 8,000  
បន្ទប់​រង់ចាំ ឈ្មោះ 8 600 840 1,100 2,500  
ការ៉េ ការ៉េ   360 480 600 1,400  

 

ព្រៃវប្បធម៍នៅខាងក្រៅតំបន់អូរតាវ៉ាន់ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយប្រើប្រាស់ <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
រន្ធ រន្ធ ឈ្មោះ 259 13,700 20,600 27,400 61,700 អាសនៈថេរ ២៥១ អាសនៈកន្លែងអង្គុយបណ្តោះអាសន្ន ៨ កៅអី
សាល (តែដំណាក់កាល)   7,000 10,200 13,700 30,900  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 10 720 960 1,300 3,000  
បន្ទប់ស្លៀកពាក់ទី ២ ឈ្មោះ 10 720 960 1,300 3,000  
បន្ទប់ពហុមុខងារ បន្ទប់ពហុមុខងារ 234 មនុស្ស 10,700 16,100 21,500 48,200 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។៣០០ នាក់សម្រាប់ក្រោកឈរឡើង
ជ្រុងពិព័រណ៍ ជ្រុងពិព័រណ៍   2,200 3,400 4,400 10,000  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោកីឡា ស្ទូឌីយោកីឡាទី ២
(បន្ទប់ហាត់សម)
ឈ្មោះ 40 2,200 3,400 4,400 10,000  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិត / បន្ទប់បែបជប៉ុន សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ១ (បន្ទប់ចម្អិនអាហារ) ឈ្មោះ 38 1,600 2,400 3,100 7,100  
ស្ទូឌីយោច្នៃប្រឌិតទី ២ (បន្ទប់សិល្បៈ) ឈ្មោះ 40 1,700 2,800 3,600 8,000  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ៣ (បន្ទប់សិប្បកម្ម) ឈ្មោះ 32 1,600 2,400 3,100 7,100  
បន្ទប់បែបជប៉ុន ឈ្មោះ 42 1,600 2,400 3,100 7,100  
បន្ទប់ប្រជុំ / បន្ទប់រង់ចាំ បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 22 1,200 1,700 2,300 5,200  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,000 3,000 4,100 9,100  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,200 3,100 4,300 9,600  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,200 3,100 4,300 9,600  
បន្ទប់​រង់ចាំ ឈ្មោះ 8 600 840 1,100 2,500  
ការ៉េ ការ៉េ   480 600 720 1,800  
ធាតុ មាតិកាដែលបានជ្រើសរើស
គ្រឿងបរិក្ខារដែលអ្នកចង់ប្រើ [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើស]
ប្រភេទអតិថិជន [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើស]
កាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់រំពឹងទុក [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើស]
* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន។
ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា ចំណាត់ថ្នាក់ការប្រើប្រាស់ ថ្លៃប្រើប្រាស់ (យ៉េន) ចំនួននៃការប្រើប្រាស់ (ដង) ថ្លៃសេវាសរុបសរុប (យ៉េន)

ការប្រើប្រាស់បរិក្ខាសរុប:[លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើស]円។

លើសពីនេះទៀតថ្លៃប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បណ្តោះអាសន្ននឹងត្រូវគិតថ្លៃដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗ។សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមពិនិត្យមើលបញ្ជីទីតាំងដែលជួបប្រទះដោយចៃដន្យនៅក្នុងអាគារនីមួយៗ។

បោះពុម្ពលទ្ធផលពិសោធន៏

 

អំពីកំណត់ត្រានៃកន្លែងនីមួយៗ

ការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់កន្លែងនីមួយៗមានដូចខាងក្រោម។ (ជារឿងធម្មតាចំពោះកន្លែងទាំងអស់)

  • ពេលវេលាប្រើប្រាស់រួមមានពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់ដឹករៀបចំនិងសម្អាត។
  • ប្រសិនបើអ្នកប្រើការបែងចែកបន្តគ្នាអ្នកក៏អាចប្រើពេលវេលារវាងផ្នែកនីមួយៗ។
  • ពេលវេលាប្រើប្រាស់រួមមានការតំឡើងនិងដកការងារសំលេងភ្លើងបំភ្លឺនិងឧបករណ៍ដែលអនុវត្តដោយបុគ្គលិក។
  • នៅពេលប្រើសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មដូចជាការលក់ទំនិញថ្លៃសេវាកម្មកន្លែងនឹងត្រូវបានបន្ថែមទៅថ្លៃសេវាក្នុងវួដ 50% ។
    * មិនមានការគិតថ្លៃបន្ថែមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅខាងក្រៅវួដនៅពេលលក់ទំនិញ។